2012 South Dakota RCHA Stallion Stakes Champion & Open Derby Champion